نقــاشــــــی


انقلاب و جنگ     |     نقاشی دیواری     |     ۱۳۶۶-۱۳۶۸     |     ۳۷ متر     |     ۱۷ متر

نقاشی دیواری »انقلا ب و جنگ« توسط شاهین چرمی طرح و در سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ در شهر کیل در آ لمان اجرا گردید.
این اثر با وسعت حدود هفتصد متر مربع، بر دیوارهای بیرونی پناهگاهی که در جنگ جهانی دوم ساخته شده و تا به امروز برجاست، نقاشی شده است. اتفاقات تاریخی نقش بسته در این اثر در محدوده ی مکانی اطراف این پناهگاه به وقوع پیوسته اند.

چرمی اثر خود »انقلا ب و جنگ« را در سال 1988 بمناسبت هفتادمین سالگرد قیام ملوانان و انقلا ب کیل، 1918 انتخاب و آغاز میکند. با مرور »جمهوری وایمر« و وقایع دهه ی بیست، به قدرت رسیدن آدلف هیتلر و »نازی ها«، ضرب و شتم دیگر تفکرات، سوزاندن کتابها در دهه سی، ایجاد اردوگاه های کار ادامه داده و در جنگ جهانی دوم می ا امد.
» والتر ایلرت ٬تاریخ نویس«
Mural painting on Iltisbunker in Kiel-Gaarden