شبیـه ســازی


عـکــــــــــس
مرثیه
شبیه سازی | ۱۳۹۳

شبیــه ســازی بــرای پــروژه هــای مختــلــف
طــراحــی ســه بعـــدی و انیمیشــــن : پاتریسیــا بــلف چــرمــــی ... ادامــه
مرثیه
شبیه سازی | ۱۳۹۳


شبیــه ســازی بــرای پــروژه هــای مختــلــف
طــراحــی ســه بعـــدی و انیمیشــــن : پاتریسیــا بــلف چــرمــــی ... ادامــه

ویـدیـــــــــو
جنگ صلیبی ۳
شبیه سازی | ۱۳۷۷-۱۳۸۷

شبیــه ســازی بــرای پــروژه هــای مختــلــف
طــراحــی ســه بعـــدی و انیمیشــــن : پاتریسیــا بــلف چــرمــــی ... ادامــه
جنگ صلیبی ۳
شبیه سازی | ۱۳۷۷-۱۳۸۷


شبیــه ســازی بــرای پــروژه هــای مختــلــف
طــراحــی ســه بعـــدی و انیمیشــــن : پاتریسیــا بــلف چــرمــــی ... ادامــه