هنـرهای ویدیویـی
همگیــــــنی
ویــد یـــو | ۱۳۶۳

... چـرمی در این چیدمان تعداد ۲۵۰ صورت یک شکل عروسکی ساخته شده از گچ را بر روی کولا ژ هایی با متون »مرگ و تسلیت« قرار داده است.
ادامــه ...
محـــا طـ
U-matic | ویــد یـــو | ۱۳۶۵

یکی از ویژگی های اساسی هنر چرمی تکرار است٬ تکرار تصویر و صدا. تکرار نیاز به رهایی از ماندن را تشدید میکند ، تکرار باعث تمایل به ادامه و یافت
ادامــه ...
مدینه نا فاضله
U-matic | ویــد یـــو | ۱۳۶۶

به همراه تصاویر برجهای مسکونی با با لکن هائی که در آنها چترهای آفتابی
سایه میافکنند

ادامــه ...
بین صفر و یک
U-matic | ویــد یـــو | ۱۳۶۶

" ... «بین صفر و یک» در بافت خود بیان یک یاس و یک حصر است که راه گریزی از آن نیست. با این وجود٬ در این تمثیل های خوف، نشانه های آرام بخش و صلح جوی
ادامــه ...
عودت
مجسمه | سریو گرافی | ۱۳۶۸

چرمی از رنگ صرف نظر میکند و بد ینگونه پرداخت های تصویری خود را فشرده میکند. واینگونه "پرداخت ها"ی او یکنوع "قدرت افسرده" به دست میآورند.
ادامــه ...
ریشــــــــه کنــــــــی | پرده اول
ویــد یـــو | U-matic HB | ۱۳۷۰


ادامــه ...
جمــا دینه
کولاژ استاپ موشن | ۱۳۶۴

کاربرد وسایل ارتباطات جمعی اینست که به ما بگویند دنیا را چگونه ببینیم
ادامــه ...