پرینتو گــرافــی
تحـلیـــــــــــل
پـرینتـو گـرافــی | ۱۳۶۷

» تحـــلیل« نشانگر مراحل تحول یک تصویر رئالیستی به نقوش آبستره میباشد و در موازات زمانی٬ نقش بند تحولات هنری از رنسانس تا مدرنیسم – اوایل... ادامــه
تحـلیـــــــــــل
پـرینتـو گـرافــی | ۱۳۶۷

هیيت ژوری از میان آثار ارسال شده به اتفاق آرا اثر شاهین چرمی بنام » تحلیل« را بعنوان بهترین اثر انتخاب میکند. « تحلیل » با توجه به هم آهنگ... ادامــه
کاوش در یادهای رفته
پرینتو گرافی | ۱۳۹۳

در هم آمیخته - به هم تنیده - نقش بندی روابطی که پیجیده نیستند ولی پیج در پیج در هم أمیختهُ به هم نتیده و با هم - نه در هم - پیوسته اند - نقش بندی از... ادامــه