پروژه های اینترنتی
رنگـــــــــــواژه
نـتـــــــــ آرتـــــــــــــ | ۱۳۶۷- ۱۳۹۷

«رنگــــــــــواژه» یک پروژه تعاملی است که در آن کیفیت رنگی حروف الفبا تحلیل و مشخص می شود... ادامــه
چهره های گاردن
نـتـــــــــ آرتـــــــــــــ | ۱۳۹۴

در همکاری با پاتریشیا بولف چرمی
چه اتفاقی می افتد هنگامی که یک چهره تقسیم به دو قسمت و این دو بخش قرینه شوند؟
... ادامــه
هزاره
نـتـــــــــ آرتـــــــــــــ | ۱۳۶۷

واقعیت انتزاعی
و انتزاع واقعیت
اینترنت در اینجا یک وسیله بیان هنری میشود و در عین حال یک محل نمایشگاه
... ادامــه
گـاردیــــــــن
درگاه فرهنگی - اجتماعی | ۱۳۸۵

درگـاه «گـا ردیـــــن» (GAARDIAN) یک پروژه فرهنگی - اجتماعی میباشد که برای ناحیه «گـاردن» (Gaarden) که از نطر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی... ادامــه
دیزالو
نـتـــــــــ آرتـــــــــــــ | ۱۳۹۴

... ادامــه
کـلینیـــــــک
نـتـــــــــ آرتـــــــــــــ | ۱۳۸۵

تمایل روزافزون برای رسیدن به زیبایی ایده آل که از طریق رسانه ها تلقین میشوند و همه طبقات وقشر های اجتماع را هدف قرار داد٬ دیوانه واربه جراح... ادامــه