شنـــــــــــــــا ســــــــــــــــــه
© شـــاهـــین چــــــرمـــی
ایمیــــــــــــل:
حق چاپ٬ کپی و تقلید
تمام مطالب، به ویژه متون، عکس ها و گرافیک و همچنین طراحی وبسایت و برنامه نویسی توسط کپی رایت محافظت می شوند. کلیه حقوق، از جمله نسخه برداری، انتشار، ویرایش و ترجمه، در اختیار،شاهین چرمی میباشند.
هر گونه بازتولید یا بهره برداری در خارج از محدودیت های مجاز قانون کپی رایت بدون اجازه کتبی شاهین چرمی ممنوع است.


شنـــــــــــــــا ســــــــــــــــــه
© شـــاهـــین چــــــرمـــی
ایمیــــــــــــل:
حق چاپ٬ کپی و تقلید
تمام مطالب، به ویژه متون، عکس ها و گرافیک و همچنین طراحی وبسایت و برنامه نویسی توسط کپی رایت محافظت می شوند. کلیه حقوق، از جمله نسخه برداری، انتشار، ویرایش و ترجمه، در اختیار،شاهین چرمی میباشند.
هر گونه بازتولید یا بهره برداری در خارج از محدودیت های مجاز قانون کپی رایت بدون اجازه کتبی شاهین چرمی ممنوع است.