چـیــــــد مـا ن
همگینی - فردگرایی یکنواحت
چیـد مــان | ویـد یــو | کولاژ | آلمــان | | ۱۳۶۴

... چـرمی در این چیدمان تعداد ۲۵۰ صورت یک شکل عروسکی ساخته شده از گچ را بر روی کولا ژ هایی با متون »مرگ و تسلیت« قرار داده است.
... ادامــه
بین صفر و یک
چیـد مــان | ویـد یــو | پرینتو گرافی | آلمــان | ۱۳۶۷

در انتهای زنجیره غذایی « صفر و یک » به کمین نشسته اند

... «بین صفر و یک» در بافت خود بیان یک یاس و یک حصر است که راه گریزی از آن نیست. با ا
... ادامــه
اسـکــــــــن
چیـد مــان | ویـد یــو | پرینتو گرافی | آلمــان | ۱۳۶۹

در زمینه این چیدمان یک فیلم مستند ازانتظار یک ز ندانی محکو م به اعدام، در زندانهای آمریکا و عبو او بسوی سلول مرگ و سرانجام اعدام٬ قرار گرفته... ادامــه
در شکـــم نهنگــــــــــــــ
ایکـاروســــ در بـابـلــــــ

جیـد مــان | ویـد یــو | سریو گرافی | اتریش | ۱۳۸۲

دیوارها بیننده را تهدید می کنند، انبوهی از لوله های «توپ های جنگی» بیننده را نشانه میگیرند. طنین زجه و گریه های غریبانه، احساس ناتوانی، تسلی... ادامــه