عـکاســــی
در خم چروکها
سولیزاسیون | ۱۳۵۵-۱۳۵۷

... ادامــه
انقلاب ایران ۵۷
عکــــــس |

... ادامــه
در کنار کویر ـ چهـره
عکــــــس | ۱۳۵۵-۱۳۵۷

... ادامــه
انتـــزاعــــــی
عکــــــس | ۱۳۵۵-۱۳۵۷

... ادامــه
ساختاری
عکــــــس | ۱۳۵۵-۱۳۵۷

... ادامــه
در کنار کویر
عکــــــس | ۱۳۵۵-۱۳۵۷

... ادامــه