انیــمیــــــشن


انیــمیــــــشن


شمس پرنده
۱۲۵ دقیقه
۱۳۸۸
شمس پرنده
۱۲۵ دقیقه
۱۳۸۸
شمس پرنده
۱۲۵ دقیقه
۱۳۸۸
هفت خان رستم
۱۲۵ دقیقه
۱۳۸۹
هفت خان رستم
۱۲۵ دقیقه
۱۳۸۹
رستم و اسفندیار
۱۲۵ دقیقه
۱۳۹۰
رستم و اسفندیار
۱۲۵ دقیقه
۱۳۸۹
ویدیو برای صحنه
۱۲۵ دقیقه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱

ویدیو برای صحنه     |     انیمیشن     |     ۱۳۸۸ - ۱۳۹۱     |     ۱۲۵ دقیقه

رستم و اسفندیار
کارگـردان: پــری صـــابــری
انیمیشن: شاهین چرمی ٬ پاتریسیا بلف چرمی
تـالار وحــدت | تـا لار شـــــهـر