نقــاشــــــی


انقلاب و جنگ     |     نقاشی دیواری     |     ۱۳۶۶-۱۳۶۸     |     ۳۷ متر     |     ۱۷ متر

«انقلا ب کیل » یکی از درخشانترین لحظه های تاریخ آ لمان میباشد که از آن روحی پیشرو و تاثیرگذار بر می خیزد و بدون توجه به رنگ و بوی سیاسی این انقلا ب، به دستاورد های نوین اجتماعی، فرهنگی می ا نجامد. در انتها با قدرت گرفتن نازی ها و شیوع تفکرات فاشتیستی ونژاد پرستانه با آن مقابله میشود و از پیشرفت آن جلو گیری بعمل می آید. این اثر بزرگداشت روح پیشرو و آغاز تفکرات آزادیخواه و انسانی در جامعه آ ان میباشد.
شاهین چرمی
انقلاب و جنگ