نقــاشــــــی


نقــــا شـــــــــی     |     رنگ و روغن روی بوم     |     ۱۳۶۱ - ۱۳۹۱