نقــاشــــــی


مـا سکــــــــ و مـرگـــــــــ     |     اکریلیک بر روی بوم     |     ۱۳۶۷     |     سانتیمتر ۱۰۰     |     ۲۵۰ سانتیمتر